Услуги

Основни услуги

 • Счетоводно обслужване на фирми.
 • Консултации по прилагане на Националните счетоводни стандарти и и Междунарни стандарти за финансови отчети.
 • Консултации за данъчно планиране.
 • Консултации при преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне или промяна на правната форма на дружествата от един вид в друг.
 • Обучение по Международни стандарти за финансови отчети.
 • Обучение по Национални счетоводни стандарти.
 • Анализ на финансовото състояние и консултации за стратегическо развитие на бизнеса на клиента.
 • Съдействие на клиента при управление на риска и подобряване на финансовата дейност.
  Компилиране на информация.

Счетоводни услуги

 • Пълно счетоводно обслужване на клиента
 • Изготвяне на работни заплати и всичко по осигурителните отношения
 • Изготвяне на себестойност
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети
 • Компилиране на друга информация по договорена процедура с клиента
 • Изготвяне на писани счетоводни процедури във връзка с сертифициране по ISО

На основата на счетоводните стандарти, принципи, правила и юридически изисквания и с цел удовлетворяване на конкретни управленски потребности и специфика на дейността Консулт Интелект може да Ви бъде надежден консултант за интеграция на управленско и финансово счетоводство. По този начин информацията би била поднесена във форма и понятна и за не счетоводители и би гарантирала ефективно корпоративно управление.

Отдалечено счетоводно обслужване

Благодарение на съвременните информационни технологии, фирмата предлага Отдалечено счетоводно обслужване. Тази услуга спестява време, средства и повишава ефективността на работа, без значение от местоположението на клиента.

Данъчни услуги

 • данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното
 • законодателство
 • съдействие при данъчни проверки
 • данъчно планиране
 • данъчна защита пред съда при данъчни спорове

Бизнес консултации

Консулт Интелект може да Ви бъде надежден консултант при покупко-продажба на цели предприятия, търговски преобразувания, преструктуриране на предприятия.

Ние можем да Ви помогнем при създаване на смесени дружества, организиране на съвместна дейност и сделки за съвместно ползване на активи.

Ние можем да направим анализ и изготвим стратегическо предложение за реорганизация, да разработим стратегия за навлизане на пазара, както и да разработим стратегия за възстановяване.

На Консулт Интелект може да бъде възложено управление на проекти.

Консулт Интелект може да Ви бъде надежден консултант за интеграция на управленско и финансово счетоводство.

Осигуряване на финансиране

Консулт Интелект може да извърши за Вас:

 • Анализ на финансовото състояние в т.ч. и на капиталовата структура.
 • Предложение за оптимизиране на съотношение – дълг/собствен капитал.
 • Изготвяне на бизнес планове и анализ на целесъобразността.
 • Проектно финансиране.
 • Съдействие при разработка на нови проекти.

Правни услуги

Правните услуги на Консулт Интелект са специализирани в следните области:

 • Търговско право
 • Трудово право

Консулт Интелект може да изготви документи за образуване и преобразуване на търговски дружества, може да изготви документи за промяна на обстоятелства.

Консулт Интелект ще Ви бъде ценен консултант при Вашите намерения за концентрация или деконцентрация на капитали или при прехвърляне на имущество от търговското дружество на собствениците, ако те са физически лица.

Човешки ресурси

Консулт Интелект може да подбере за Вас най-добрите кадри в областта на финансите, счетоводството, маркетинга, производство, търговия, информационни технологии и човешки ресурси.

Сертификати

Сертификат за извършване на независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти

Лектор по „Международните счетоводни стандарти“

Одит на пенсионни фондове

Полезни връзки